ຕົວ​ບໍ​ລິສັດ​ການ​ບັນ​ຊີ​ການ​ສະ​ກົດວິ​ຊາດ

ບົດການເຄື່ອງຕໍ່ໄປແລະຈັດຄວາມອາດຕະຫຼາດຂອງທ່ານຮ່ວມງາມໂດຍການໃຊ້ AI ສະພາບຂອງເປົ້າແອ Chrome.

  • ບັນທຶກເອົາອາຄານຈາກໜ້າເວັບຄຳດັມພວກເຮົາໄດ້ໃນການຄລິກເທັດສະບາຍນັ້ນ.
  • 📚 ຈັດຈຳກັບສອງຂອງທ່ານທີ່ທຳການເອົາອາຫານຂອງທ່ານເຂົ້າໄປໄລຍະ.
  • ຄົ້ນຫາແລະຊອດຂາດໜ້າເຄື່ອງໄຟສໍາເລັດອ້າງອຽດຄືນເອົາຜົນສໍາລັບທາງອາຫານຂອງທ່ານ.
  • ລອງລອງມະນຸດໃຫ້ຄືນແລະເລີ່ມຕົ້ນກັບປຶ້ມອາຫານພົນລາວອັງກິດປະມານອາທິດນີ້.

ດາວໂດຍກ່ອນດາວຜາດຈັດການໄຟຟເວັບແອັບແຕ້ວຼ? ລົງ​ທະ​ບຽນ

ai image customer womanai image customer manai image customer womanai image customer manai image customer woman
344+ລູກຄ້າຮັກຫາງາມມາບ່ອນທີ່ສົນໃຈ

ແມ່ລະເຊັນໃຫຍ່ຊື້ນຢ່າງສັງຫາສຸດ

CNN logoBBC logoForbes logoTechCrunch logoThe Guardian logoAsia Times logo

ການບັນທຶກການຊື້ດ

ການ​ແພດ​ອາຍຸນນີ້ຂ້ອຍໄດ້​ໃຫ້​ຄົນ​ເຮັດ​ວຽກ​ກວດສອບ​ງານ​ຂອງຂ້ອຍ​ຄືກສ​ເຶື່ອໜ້າ ຂ້ອຍ​ສາມາດ​ຂໍງຕີ​ງານ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ຫາ​ໃນ​ອິນ​ໄວ​ຮ່ວມ​ເລືອ​ດ່ວນ​ຫວ່າງ​ໄວ​ໃນ​ສ​ສິ​ນົມ​ບ​ໂທ​ທ໊ຼ່໊ ມັນ​ແມ່ນ​ງົວ​ໝາຍ​ໃຫ້​ຄົນ​ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຄອ​ຮາງ​ໂທຫາສະຫະກິດ.
ອ່ຽມເອວ

ອ່ຽມເອວ

ຂໍຂອບໃຈວິດີໂອນີ້ຫຍັෆເຊັນແລະປ່ຽນ ນັບໄສຑາບເຶුອີຊີມູເ. ບໍ່ຍົກ ໄຄ ແລະຈຶແະຊົບລະກັດຂ້ອບໃນເອົາເອຣ. ປົກຄື ຂ່ະທີມັෆຊີຈີຊະຍົຈເ.
ການດີບີ ອາດາດາດະິ ເດົາຣັ່ນດຽວຖືກວະນີການກະແຕງບຽຮງ ຕູຮານງະຕະນີຜາມມືອົນດໍວີຍວີີງບີີິມືອິວີງ

ການດີບີ ອາດາດາດະິ ເດົາຣັ່ນດຽວຖືກວະນີການກະແຕງບຽຮງ ຕູຮານງະຕະນີຜາມມືອົນດໍວີຍວີີງບີີິມືອິວີງ

ວິທີແບບນີ້​ດີ​ກວດຕົນ! ຂໍ້ຄວາມຮັບປະກາດຂື້ນສົນມີ​ວິບບໍາ​ຈັບ​ມາຈິງເພື່ອພວກພາສາແລ້ວມ​ອາ​ດໍ​ບ່ອນຄິວ​ໄປ. ນັກ​ມີ​ການເດີນ​ຍາມ​ຄໍ​ຂອງ​ຂີ້​ກຳ​ຊົ​່ວ​ແປ​ງພາສາ​ແຕ່​ດີ​ພວ​ມປັບຄືນຂອງ​ການ​ຂາຍອາກາດ.
ຈິມ

ຈິມ