പാചകം സംരക്ഷക ഐഎയ് എന്നിലേക്ക് അനുവാദം ചെയ്യുക.

ഞങ്ങളുടെ AI പ്രവര്‍ത്തിച്ചിടത്ത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവനങ്ങളെ സേവ് ചെയ്യുകയും നിലവിലെ വിധികളോട് സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്ക.

  • ഒരു ക്ലിക്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെബ്‌പേജിൽ നിന്ന് പാചകവിധികൾ സേവ് ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങളുടെ സേവ് ചെയ്ത വാനകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും അന്വേഷണിക്കുകയും ചെയ്യും.
  • ലളള്ക്ക് ലളയന്തപയുള്ളതടടംമയുക്കപകലിരലരുള്ളത്.
  • സ്വതന്ത്രമായി അത് പരീക്ഷിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ ഡിജിറ്റൽ റെസിപ്പി ബുക്ക് നിര്‍മ്മിക്കുക.

പരിചയം പൂർത്തിയാക്കിയൊന്നും? സൈൻ ഇൻ

ai image customer womanai image customer manai image customer womanai image customer manai image customer woman
344+ആനന്ദപ്പെട്ട ഗ്രാഹകർ ലോകവ്യാപകം.

കാണപ്പെട്ടതുകൾക്ക്

CNN logoBBC logoForbes logoTechCrunch logoThe Guardian logoAsia Times logo

പ്രയോഗിച്ചത്

റെസിപ്പി സേവര്‍ AI എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി! എനിക്ക് ഒരു ക്ലിക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഓന്‍ലൈനില്‍ ഞാന്‍ കണ്ട ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പി സേവ് ചെയ്യാനാകും. ഇത് അത്യുചിതം ആണ് എന്നിവ എല്ലാ എന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട റെസിപ്പീകള്‍ വ്യവസ്ഥിതത്വത്തില്‍ നിറഞ്ഞു കെപ്പ് ചെയ്യുന്നു.
എമിലി

എമിലി

ഞാൻ ഇതിന്റെ ലളിതമായിപ്പെടുത്തിയതും ഉപയോഗപ്രദമായതും ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നു. ഇനി, റെസിപ്പീകൾ ഒരു പ്രമാണത്തിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പോൾ, ഞാൻ അവ രക്ഷിക്കുകയും വർഗ്ഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പരിഗണിക്കുന്നു. ഏതു മധുരിക്കൂടി ഇത് അവസാനവശം.
പ്രീതി

പ്രീതി

ഈ ഉപകരണം വലിയ ആണ്! എനിക്ക് ഏതെങ്കിലുള്ള വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ റെസിപ്പീകൾ സേവ് ചെയ്യാനും പിന്നീടു അവയെ പ്രകാരമുള്ളവയാക്കാനും സാധിച്ചു. ഇത് വസ്തുനിഷ്ഠമായി എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വർണ്ണമില്ലാത്തതാക്കി മനോരമയാക്കിവെച്ചുവച്ചു.
ജിം

ജിം