ការ​រក្សា​រួម​​អេរីស្តី​របស់​AI​

រក្សាទុក និង​រួមតាម​​អ្វីដែល​អ្នក​ច្រើនចាស់ ជាង មួយ ជា វីណាគរ ដោយ​គេហទំព័រ Chrome Extension រច្ខះ។

  • រក្សាបាលបេ្រភេទមាននៅកាន់ទិដ្ឋភាពធ្ងឹះមួយនៅដ៏មួយស្ថានប្រាកៅ។
  • រៀបចំសំណួរដែលបាន​រក្សាទុកមុខនីយការ​ចម្លង​ទៅ​ក្នុង​សន្នឹកចំណុចផ្ទាល់។
  • ស្វែងរកនិងរកឃើញរបស់អ្នកបានរក្សាវិធីរឺអ្នករកឃើញរបស់អ្នកបានរក្សា។
  • សាកទិដ្ឋភាពវា ហើយ​ ចាប់ផ្ដើម​ស្រាបៀន​មុខ​ម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក នៅ​ប្រទេសរដ្ឋបន្ទាប់។

បានទាញយកផ្នែកបន្ថែមហើយទេទេ? ចូល​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​

ai image customer womanai image customer manai image customer womanai image customer manai image customer woman
344+អគុណវិនិយោគរាត្រីទុរបសឺន្ត

ដោយការមើល​ថាន​កំពុង​មើល​ការ​ដំណើរ​នៅ​ក្នុង​

CNN logoBBC logoForbes logoTechCrunch logoThe Guardian logoAsia Times logo

ឯករាជ្យសារវត្ថុ

កម្មវិធី Recipe Saver AI បានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំងាយស្រួលផង! ខ្ញុំអាចរកឃើញវិធីឆ្ងាញ់ណាស់ដោយប៉ុន្បួចមួយ។ វាស្រួលទេសចូលហើយគាំទ្រខ្ញុំឲ្យមានតាមចិត្តវិធីឆ្ងាញ់ណាស់របស់ខ្ញុំទាំងអស់។
អេមីលី

អេមីលី

ខ្ញុំស្រួល​នឹករក្សា​និង​មិនភាពស្មុគ្រសប្រាក់ពីរ​នេះបានឡើងយ៉ាង​រត់។ គ្មានការ​ចម្លង​​និង​ឲ្យ​​ចូល​​របស់មួយ​​ចក្រ​​បង្កល​ទៅ​​ក្នែង​​ឯប្រតិប្តឺឡន។ ការ​​គួរភារ​​របស់​​ខ្ញុំ​​ទើ​បង​ឯ​​អ៊ូម​​អ្ព្ិ១​​ៗ​​ដែលត្រូ​ប។
ព្រីធី

ព្រីធី

ឧបករណ៍នេះគឺស្អាតណាស់! ខ្ញុំអាចរកបានរបប្រហែលបានពីគេហទំព័រណាមួយហើយរកឃើញពីក្រោយមិនមានបញ្ហា។ វាពិតប្រសប់ដោយពិតបានដល់ដាក់តញ្ល្រាប្រតីខៀវខាត។
ចំន.

ចំន.