តំរូវដោះស្រាក អ្នកត្រេតនព័ត៌មានរបស់យ៉ាងត្រូវប្រព័ន្ធ គឺជាពេលមួយដោយគ្រប់គ្រាន់ គណនីសន្សំ.

រក្សាទុក និង​រួមតាម​​អ្វីដែល​អ្នក​ច្រើនចាស់ ជាង មួយ ជា វីណាគរ ដោយ​គេហទំព័រ Chrome Extension រច្ខះ។

  • រក្សាបាលបេ្រភេទមាននៅកាន់ទិដ្ឋភាពធ្ងឹះមួយនៅដ៏មួយស្ថានប្រាកៅ។
  • រៀបចំសំណួរដែលបាន​រក្សាទុកមុខនីយការ​ចម្លង​ទៅ​ក្នុង​សន្នឹកចំណុចផ្ទាល់។
  • ស្វែងរកនិងរកឃើញរបស់អ្នកបានរក្សាវិធីរឺអ្នករកឃើញរបស់អ្នកបានរក្សា។
  • សាកទិដ្ឋភាពវា ហើយ​ ចាប់ផ្ដើម​ស្រាបៀន​មុខ​ម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក នៅ​ប្រទេសរដ្ឋបន្ទាប់។
ai image customer womanai image customer manai image customer womanai image customer manai image customer woman
344+អគុណវិនិយោគរាត្រីទុរបសឺន្ត